Käyttöehdot

Käyttämällä Hilla Group Oyj:n ylläpitämää verkkopalvelua, käyttäjä sitoutuu noudattamaan jäljempänä esitettyjä ehtoja sekä hyväksyy Tietosuojalausekkeen. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja kokonaisuudessaan, käyttäjän tulee välittömästi poistua verkkopalvelun sivuilta.

Verkkopalvelu ja Digilehti ovat Hilla Group Oyj:n (jäljempänä Hilla Group) tuottamaa ja julkaisemaa sisältöä verkossa.

Hilla Groupilla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Digilehdestä sekä muuttaa Digilehden maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Digilehden ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Hilla Groupilla on oikeus perustellusta syystä lopettaa Digilehden tarjoaminen asiakkaille osittain tai kokonaan. Mikäli Hilla Group lopettaa Digilehden tai sen osan tarjoamisen maksullisen palvelun ostaneelle asiakkaalle, sitoutuu se palauttamaan asiakkaalle määrän, joka vastaa asiakkaan jäljellä olevaa lopetettuun maksulliseen palveluun kohdistuvaa lukuoikeutta. Määrä palautetaan edellyttäen, että se ylittää 3 euroa ja, että asiakas ilmoittaa Hilla Groupille määrän palauttamiseen tarvittavat pankkiyhteystiedot.

Hilla Groupin ylläpitämän verkkopalvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Hilla Group pidättää itsellään kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti ole tässä myönnetty.

Kaikenlainen verkkopalvelussa olevan sisällön tai sisällön osan kopioiminen ja jakelu, mukaan lukien rajoituksetta teksti, valokuvat, musiikki ja tietokoneohjelmat, on kielletty, ellei nimenomaisesti toisin mainita. Käyttäjällä on lupa tallentaa tietokoneelleen tai tulostaa yksityistä käyttöä varten sivuja tai otteita sivuista.

Hilla Groupin ylläpitämän verkkopalvelun sisältö esitetään sellaisenaan sitoumuksetta. Hilla Group ei vastaa sivujen sisällöstä, oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta sekä kiistää kaikki nimenomaiset ja oletetut takuut ja vastuut. Hilla Group varaa oikeuden koska tahansa muuttaa ylläpitämiään verkkopalveluja ja näitä käyttöehtoja sekä estää pääsy verkkopalvelun sivuille tai lopettaa niiden ylläpito. Käyttäjä nimenomaisesti ymmärtää ja hyväksyy sen, että verkkopalvelu hyödyntäminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Yllä oleva ei rajoita käyttäjän lakisääteisiä oikeuksia.

Hilla Group ei vastaa niiden sivujen sisällöstä ja aineistosta, joihin Hilla Groupin ylläpitämältä verkkopalvelulta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin Hilla Groupin toimesta. Käyttäjä on velvollinen perehtymään ja noudattamaan niitä käyttöehtoja ja muita ehtoja, jotka on julkaistu näillä kolmannen osapuolen verkkosivustoilla.

Tiettyjen verkkopalvelujen käyttö on mahdollista vain rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi tai tilaamalla palvelu. Rekisteröinti ja tilaaminen edellyttää, että käyttäjä hyväksyy palveluun soveltuvat käyttöehdot. Rekisteröitymällä verkkopalvelun käyttäjäksi käyttäjä tulee Hilla Groupin asiakkaaksi ja käyttäjän antamat henkilötiedot tallennetaan asiakasrekisteriin. Käyttäjä antaa nimenomaisen suostumuksensa siihen, että asiakasrekisterin nimi- ja osoitetietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti. Käytön ja/tai luovuttamisen voi milloin tahansa estää ilmoittamalla siitä Hilla Groupin asiakaspalveluun: asiakaspalvelu@kpk.fi

Digilehden maksuvälittäjänä toimii Checkout Finland (Checkout Finland Oy, y-tunnus 2196606-6), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Checkout Finland verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Checkout Finland Oy. Checkout Finland välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja. Lue lisää Checkout -palvelusta: https://www.checkout.fi/.

Henkilötietolain tarkoittama rekisteriseloste on nähtävissä Hilla Groupin verkkopalvelussa sekä Hilla Groupin asiakaspalvelussa osoitteessa Rantakatu 10, 67100 Kokkola. Tiettyjen verkkopalvelujen käyttö on maksullista. Maksullisten palvelujen yhteydessä ilmoitetaan palvelun maksullisuudesta ja palveluun liittyvistä muista ehdoista.

Hilla Groupin kanta-asiakkaalla on mahdollisuus käyttää joitakin verkon maksullisia palveluja veloituksetta rekisteröitymällä palveluun. Edut ovat talouskohtaisia. Talouskohtaisuudella tarkoitetaan samassa taloudessa/ruokakunnassa ja samassa osoitteessa asuvaa puolisoa ja lapsia. Asiakasnumeron, salasanojen luovuttaminen kenellekään on kielletty. Jos asiakkaalle luovutetut käyttäjätunnus-salasanaparit päätyvät asiakkaan toiminnan seurauksena vääriin käsiin, asiakas on vastuussa kaikesta haitasta, mikä tästä aiheutuu Hilla Groupille, asiakkaalle itselleen tai kolmannelle osapuolelle. Asiakas on vastuussa kaikista tämän haltuun luovutetuilla käyttäjätunnuksilla tehdyistä toimista ja niiden seurauksista. Maksullisen palvelun käyttöoikeuden siirtäminen on kielletty ilman Hilla Groupin etukäteen antamaa lupaa.

Käyttäjä on velvollinen käyttämään verkkopalvelua käyttöehtojen, lain ja hyvän tavan mukaisesti. Palvelua ei saa käyttää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla vastaavalla oikeudella suojatun aineiston julkaisemiseen tai levittämiseen ilman oikeudenhaltijan lupaa, taikka muuten tavalla, joka on haitallista, loukkaavaa tai vahingollista Hilla Groupille, muille käyttäjille tai kolmansille. Käyttäjä on korvausvelvollinen mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- että sopimuksenvaraisista toimistaan.

Lähettämällä aineistoa mihin tahansa Hilla Groupin ylläpitämään verkkopalveluun, esimerkiksi sähköpostitse tai osallistumalla keskusteluun, käyttäjä sitoutuu seuraaviin ehtoihin: Hilla Groupilla on oikeus käyttää, muokata ja julkaista lähetetty aineisto. Käyttäjä vastaa siitä, että lähetetty aineisto on julkaisukelpoista eikä loukkaa kolmannen tekijän- tai muita suojattuja oikeuksia. Käyttäjä vastaa kaikista kuluista, jotka aiheutuvat lähetetyn aineiston johdosta syntyneistä vaatimuksista Hilla Groupia kohtaan. Käyttäjä sitoutuu olemaan esittämättä vaatimuksia Hilla Groupia kohtaan lähettämäänsä aineistoon liittyen. Käyttäjä on tietoinen siitä, että lähettäessään aineistoa lehdille Hilla Group voi halutessaan sitoumuksetta ja ilman korvausvelvollisuutta julkaista aineiston kokonaisuudessaan tai osan siitä ja/tai liittää lähetettyä aineistoa johonkin toiseen aineistoon tai Hilla Groupin tuotteeseen tai palveluun.

Digilehden käyttö edellyttää selainta ja yhteyden muodostamiseen tarvittavia tietoliikenneohjelmia sekä asianmukaisia tietoliikenneyhteyksiä, joista aiheutuvat kustannukset maksaa käyttäjä. Maksullisen palvelun käyttö edellyttää myös voimassaolevaa käyttäjätunnusta. Ohjelmien virheettömyyttä tai keskeytyksetöntä toimivuutta ei taata. Hilla Group tai sen lisenssinantajat eivät missään olosuhteissa vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat käytettävälle tietokonejärjestelmälle tai siinä oleville tiedoille mukaan lukien tietoturvallisuusriskit (virukset, tietovarkaudet yms).

Käyttökatkot ovat mahdollisia huollon, liiallisen kuormituksen tai muun syyn vuoksi. Hilla Group pyrkii informoimaan käyttökatkoista, vaikka se tai sen lisenssinantajat eivät vastaa mahdollisista käyttökatkojen aiheuttamista katoamisista tai keskeytyksistä Digilehteen tai sen osaan. Mikäli maksullinen palvelu keskeytyy Hilla Groupista johtuvasta syystä yli vuorokauden ajaksi, asiakkaan tulee reklamoida keskeytyksestä Hilla Groupin käyttäjäpalveluun. Hilla Group pidentää maksullisen palvelun lukuoikeuden voimassaoloa keskeytystä vastaavalla ajalla. Hilla Groupilla ei ole muuta tai laajempaa vastuuta maksullisessa palvelussa olevista keskeytyksistä eikä Hilla Group edellä esitetyn lisäksi korvaa asiakkaalle maksullisen palvelun keskeytyksestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välillisiä vahinkoja.

Maksullisen palvelun hinta, voimassaoloaika ja käyttöehdot perustuvat tilausta tehdessä voimassa olevaan hinnastoon ja käyttöehtoihin. Hinnat ovat päivittäin nähtävissä Hilla Groupin verkkopalvelussa. Hilla Groupilla on oikeus muuttaa hintoja ja käyttöehtoja. Vähäisistä käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan Digilehdessä tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat välittömästi kaikkia muutoksen voimaantulon jälkeen ostettuja lukuoikeuksia. Olennaisista käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle sähköpostilla tai Hilla Groupin verkkopalvelussa.

Ylivoimainen este on työtaistelu, pommiräjähdys, tulipalo, luonnonkatastrofi, tietoliikennehäiriö, viranomaisen määräys tai muu osapuolista riippumaton este (force majeure) vapauttaa sopijaosapuolen noudattamasta tämän sopimuksen velvoitteita esteen keston ja kohtuullisen ajan esteen poistumisen jälkeen, kunnes velvoitteiden täyttämisen edellytykset pystytään palauttamaan.

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riidat ratkaistaan suomalaisessa tuomioistuimessa.