MAINOS

Käyttöturvallisuustiedotteen tärkeys työpaikoilla

MAINOS - EcoOnline

Käyttöturvallisuustiedote on ehdoton edellytys työpaikalla, jossa käsitellään vaarallisia kemikaaleja. Tiedotteet pitää olla ajantasaisia ja työntekijöiden saataville. Ne ovat tärkeässä roolissa kemikaalien turvallisessa käsittelyssä. Tämä artikkeli on kaupallinen yhteistyö. 

Käyttöturvallisuustiedote toimii perustietolähteenä vaarallisiin kemikaaleihin liittyen. Se antaa tärkeää tietoa työpaikan henkilöstölle ja työsuojeluvaltuutetulle kemikaaleista ja niiden käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä. Jos kemikaalit aiheuttavat onnettomuuden, antaa käyttöturvallisuustiedote myös tietoa ensiapua varten. 

Käyttöturvallisuustiedotteen hallinnointi

Käyttöturvallisuustiedotteita voi olla hankalaa hallinnoida, jos organisaatiolla on käytössään iso määrä vaarallisia kemikaaleja. Sähköinen järjestelmä voi auttaa asiassa, jolloin dokumentteja käsitellään suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti. 

Sähköinen järjestelmä säästää usein yrityksen aikaa ja rahaa. Jos digitaalisia työkaluja ei hyödynnetä, saattaa manuaalinen työ olla työlästä ja kuluttavaa. Manuaalisen työn välttäminen vähentää turhaa työtä ja kohtuutonta paperikasaa. Digitaalinen työkalu pitää tiedotteet ajan tasalla ja henkilöstö voi käyttää sitä aina tarvittaessa. 

Yhtenäinen tieto helpottaa hallinnointia

Digitaalinen järjestelmä pitää myös huolen siitä, että tieto kulkee yhdessä paikassa automaattisesti ja viiveettä. Se saavuttaa koko organisaation ja sisältöä voi jakaa myös esimerkiksi työterveyshuollolle. 

Järjestelmä yksinkertaistaa kemikaaliturvallisuuteen liittyviä prosesseja. Riskit voidaan tarkistaa ja raportoida helposti ja nopeasti. Se antaa varmuutta ja organisaatiolla on paremmat resurssit havainnoida kemikaaliturvallisuus kokonaisvaltaisesti.

Käyttöturvallisuuden tärkeys työpaikalla

Käyttöturvallisuus on tärkein paikka saada tietoa yrityksen käyttämistä kemikaaleista ja niiden riskeistä. Se antaa tärkeää tietoa kemikaalien turvallisista käyttötavoista. Tämä ei riitä yksinään, vaan kemikaalien turvallinen käyttö edellyttää yritykseltä muitakin toimenpiteitä. 

Yrityksen pitää inventoida kaikki työpaikan kemikaalit. Jos yritys havaitsee puutoksia käyttöturvallisuustiedotteissa, pitää sen pyytä ne oitis kemikaalin valmistajalta, maahantuojalta tai jakelijalta. Tuotten valmistajalla tai toimittajalla on vastuu kemikaalin luokittelusta. Luokittelu pitää suorittaa CLP-asetuksen mukaisesti. 

Käyttöturvallisuustiedote on tärkeä dokumentti kemikaalien terveys- ja turvallisuusriskien arvioinnissa. Tuotteiden sisältämät vaarat on syytä arvoida jo ennen tuotteen ostamista. Näin voidaan varmistaa tuotteen sopivuus. 

Yritys voi pyytää kemikaalin toimittajalta käyttöturvallisuustiedotetta, jonka se voi tarkistaa jo ennen tuotteen hankkimista. Yrityksen ei kannata tilata kyseistä tuotetta, jos se tietää turvallisemmista vaihtoehdoista. 

Käyttöturvallisuustiedotteen lukeminen

Käyttöturvallisuustiedote sisältää useita eri osa-aluetta, jotka yrityksen kannattaa tuntea. Tunnistetiedoissa annetaan tuotteen ja toimittajan tiedot. Siitä käy ilmi myös kemikaalin tunnistenumerot ja käyttötavat, joita tiedote koskee. 

Tiedote antaa myös yleiskuvan vaaroista, joita voi ilmetä kemikaalin käytöstä. Riskit voivat liittyä terveyteen ja ympäristöön, ja tiedotteesta saa myös yleiskuvan fysikaalisista vaaroista. Nämä kaikki ovat tärkeitä tietoja, kun arvioidaan kemikaalien vaaroja työntekijöille ja ympäristölle. Vaaraluokkia on useita.

Kemikaaliturvallisuustiedote sisältää myös ensiapuun liittyvät toimenpiteet. Siitä käy ilmi, millaista ensiapua kemikaalille altistuneelle henkilölle pitää antaa. Vaiheet pitää olla kuvattuna mahdollisimman ymmärrettävästi, jotta jokainen osaa toimia niiden mukaan. 

Tiedote kertoo myös kemikaalien turvallisesta varastoinnista ja käsittelytavoista. Ohjeistuksissa käy ilmi, mitkä kemikaalit eivät sovi yhteen kyseisen aineen kanssa. Se kertoo myös varotoimista, jolla vältetään kemikaalien pääsyä ympäristöön.